ഒരു മടിയന്റെ സുവിശേഷം

തന്റെ കഴിവുകളെക്കുറിച്ച് വൃക്തമായ ധാരണയില്ലാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റ പ്രയോജനമില്ലായ്മയെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമുള്ള, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ പേടിക്കുന്ന, അതൃന്തികമായ മനുഷ്യന്റെ വിധി പരാജയപ്പെടാനുള്ളതാണെന്ന ഉൾവിളിയുള്ള ഒരാൾ എന്തിലാണ് അഭയം പ്രാപിക്കുക? ഞാൻ അഭയം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് അലസതയിലാണ്. എങ്ങിനെ അലസനായിരിക്കാം എന്നതാണ് എന്റെ അനേഷണം. മടിയന്മാരുടെ രാജ്യം വരണമേ എന്നതാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന. വായനയും ചിന്തയും മാത്രം ക്രിയാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു അലസ സഞ്ചാരകനായിരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വല്ലാത്ത കാര്യപ്രാപ്തിയുള്ള മനുഷ്യരെ ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയും അവരിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവരെന്നെ നിസ്സാരനാക്കിക്കളയുന്നു.

മടിയന്മാർ പൊതുവേ സ്വപ്നജീവികളാണ്. സൂര്യോദയത്തെക്കാൾ അവർ സുര്യാസ്തമയത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. മഴക്കാലമാണ് അവരുടെ പ്രീയപ്പെട്ട സീസൺ. രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു മാളം അവർ എല്ലായിടത്തും അന്വേഷിക്കുന്നു. സ്വപ്നജീവിയിൽ നിന്നു ബുദ്ധിജീവിയിലേക്കുള്ള ദൂരം വളരെ ചെറുതാണ്. മടിയന്റെ തലയിൽ തേങ്ങാ വീഴാതെ സൂക്ഷിക്കുകയും ആപ്പിൾ വീഴാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നിടത്തോളം കാലം ഇവിടെ ബുദ്ധിജീവികളുണ്ടായിരികും. 1895-ൽ ഇറ്റലിയിലെ ഒലിവ് തോട്ടത്തിൽ അലസനായി ഇരുന്നു കണ്ട ദിവാസ്വപ്നത്തിൽ നിന്നാണ് ഐൻസ്റ്റിൻ ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ശീലുകൾ മെനഞ്ഞത്.

മടിയന്മാർക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ധാർമ്മികമായ മേന്മ അവർ ചതിയന്മാർ അല്ലന്നുള്ളതാണ്. വഞ്ചനയ്ക്ക് ഒരു മിനിമം ഔത്സുക്യം ആവശ്യമാണ്. ചതിക്കപ്പെട്ടാലും ചതിക്കാതിരിക്കാൻ അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. അലസന്മാർ വിവാഹം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. വിവാഹത്തിന്റെ ബൂർഷ്യറ്റിക് ആഘോഷങ്ങളും പ്രായോഗിക വശങ്ങളും അലസന്മാർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനാവില്ല. പ്രായോഗീക ബുദ്ധിക്കാർ അറുബോറന്മാരാണെങ്കിലും, വിവാഹം അവർക്കാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ചേരുക.

ഉപയോഗപ്രദമായ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളെല്ലാം വലിയ തോതിൽ വെയ്സ്റ്റ് സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. വെയ്സ്റ്റുകളൊന്നും അവശേഷിപ്പിക്കാതെ സ്വയം വെയ്സ്റ്റഡ് ആയി മാറുക എന്നതാണ് ഒരു മടിയന്റെ ലക്ഷ്യം. വയലുകളൊന്നിലും അവനു അഭയം കണ്ടെത്താനാവില്ല. പിതൃസ്വത്തെല്ലാം ധൂർത്തടിച്ച് അവൻ പന്നിക്കൂട്ടിൽ അഭയം തേടുന്നു. ഒരു പന്നിക്കൂട്ടിൽ വച്ച് ധുർത്ത പുത്രനുമാത്രം മനസ്സിലാക്കാനാവുന്ന ചില സത്യങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിലുണ്ട്.

ഭൂമി, എന്തായാലു നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, മനുഷ്യരെ കൊണ്ടും അവന്റെ വിജയകളെക്കൊണ്ടും ചരിത്രസ്മാരകങ്ങൾ കൊണ്ടും. എന്തിനേറെ, ബഹിരാകാശം പോലും അവൻ നിക്ഷേപിച്ച റോക്കറ്റുകൾ കുന്നുകൂടാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഭൂമി മുഴുവന് കവർന്നെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മഞ്ഞുപാളികൾ ഉരുകി അപ്രതൃക്ഷമാകുന്നു. പുഴകളും വൃക്ഷങ്ങളും മലകളും താഴ്വാരങ്ങളും എല്ലാം മനുഷ്യന്റെ പടയോട്ടത്തിൽ പെട്ട് ഞെരിഞ്ഞമരുന്നു. ഇനി ഭൂമിയുടെ പ്രതീക്ഷ അലസന്മാരിലാണ്, യാതൊരു പടയോട്ടത്തിലും താത്പര്യമില്ലാത്ത, ഒരു സ്മാരകത്തിലും കണ്ണു വയ്ക്കാത്ത, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തന്റെ ഇടം ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ള മടിയന്മാരിലാണ് ഭൂമിയുടെ മുഴുവൻ പ്രതീക്ഷയും. മടിയന്റെ മരണം തികച്ചും സ്വച്ഛന്ദമായിരിക്കും . അവനെ വിട്ടു പോകാൻ അനുവദിക്കാതെ പിന്നാലെ നിലവിളിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ഒന്നുമില്ല. അവന്റെത് തികച്ചും ആശയ സമ്പുഷ്ടമായ മരണമായിരിക്കും. നീഷേയുടെ സരാതുഷ്ട്ര പറയുന്നു, “I shall show you the consummating death which shall be a spur and a promise to the living.”

തൊഴിലിനെയും ഉത്പാദനത്തെയും വല്ലാതെ മാർക്സ് മഹത്ത്വവത്കരിച്ചു. എല്ലാ തൊഴിലുകളും അതേ അളവിൽ തൊഴിലില്ലായ്മയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുവന്റെ കട മറ്റൊരുവന്റെ കടയുടെ അടച്ചു പൂട്ടലിനു കാരണമാകുന്നുണ്ട്. തൊഴിലാളികൾ പുതിയ ജന്മികളായ മാറുന്നത് മാർക്സ് മുൻകൂട്ടി കണ്ടില്ല. തൊഴിലാളികൾ തൊഴിലിന്റെ അടിമകളായി മാറുന്ന അവസ്ഥ ഇന്ന് സംജാതമായി. മനുഷൃൻ ഒരു തൊഴിൽ ജീവിയാണെന്ന് മാർക്സ് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. മനുഷൃൻ തൊഴിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അവൻ അർഹിക്കുന്ന വിനോദത്തിനു വേണ്ടിയായിരിക്കണം. ചിന്തയെ ബലപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു ഘടകം മാത്രമായിരിക്കണം തൊഴിൽ. പണമാണ് മനുഷ്യൻ കണ്ടു പിടിച്ച ഏറ്റവും വലിയ കള്ളം. അലസതകൊണ്ട്, നിഷ്ക്രീയത്വം കൊണ്ട്, പണത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഉന്നതമായ വിപ്ലവം. എല്ലാ സംസ്ക്കാരങ്ങളും പണിതുയർക്കപ്പെട്ടത് ചതിയുടെയും കൊലയുടേയും പിടിച്ചു പറിയുടേയും കുടിയൊഴിപ്പക്കലിന്റെയും രക്തത്തിൽ മുങ്ങിയ കൈകൾകൊണ്ടാണ്. അലസത കൊണ്ട്, നിഷ്ക്രീയത്വം കൊണ്ട്, നമ്മുക്ക് പരിഹാരം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരിന്നെങ്കിൽ?

പ്രവൃത്തികൾ കുന്നു കൂടിയപ്പോൾ നമ്മുക്ക് നഷ്ടമായത് ധ്യാനാത്മകതയുടെ ചാലക ശക്തിയാണ്. വേഗതയുടെ കാലഘട്ടം ധ്യാനാത്മകമല്ലന്ന് മാർസൽ പ്രുസ്ത് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. പോയ് പോയ കാലത്തിനു തിരിച്ചു വരവ് നൽകാൻ ആവശ്യമായ ധ്യാനാത്മത നമ്മുടെ കാലത്തിന് നഷ്ടമായി എന്നദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. സൗന്ദര്യം പോലും ധ്യാനാത്മകമായ മനസ്സുകൾക്കു മാത്രം വെളിപ്പെട്ടു കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ്. മടിയൻ ലക്ഷ്യകളുടെ മായികതയിൽപ്പെടുന്നില്ല. അവനറിയാം യാത്ര തന്നെയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന്. ലക്ഷ്യങ്ങളില്ലാതെയുള്ള അലച്ചിലിനും അർത്ഥമുണ്ട്. ലക്ഷ്യവും അർത്ഥവും അന്വേഷിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ വല്ലാത്ത മുഷിപ്പ് അനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ്. ഈ ജീവിതത്തെ ജീവിക്കാത്തവരാണ് വരാനിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നത്. ജീവിതം പട്ടികളുടെ മുൻപിലേക്ക് എറിയപ്പെട്ട എല്ലിൻ കഷണകളാണ്. ചില പട്ടികൾ അതു കടിച്ചു കീറി തിന്നുമ്പോൾ മറ്റു ചില പട്ടികൾ അനേഷിക്കുന്നു, ഇതാരാണ് എന്റെ മുൻപിലേക്ക് എറിഞ്ഞിട്ടത്? അവരെ സംബദ്ധിച്ച് ജീവിതം ആസ്വദിക്കാനുള്ളതല്ല, പീഢയുടേതാണെന്ന് കസൻദ് സാക്കിസ് എഴുതുന്നു. മടിയന്മാർക്ക് ജീവിതം ജീവിക്കാനുള്ളതല്ല, പരീക്ഷിക്കാനുള്ളതാണ്.

പ്രവൃത്തി കൂടാതെയുള്ള വിശ്വാസം മരിച്ചതാണെന്ന് യാക്കോബ് ശ്ലീഹാ പറയുന്നു. വിശ്വാസം മാത്രം മതിയെന്നാണ് പോളിന്റെ വാദം. എന്തൊക്കെയായാലും ചിന്ത കൂടാതെയുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് ഏറ്റവും തൊന്തരവ്. ചിന്തയില്ലാത്ത മനുഷ്യർ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് വലിയ ദുരന്തങ്ങളായിത്തിരുന്നു. യാതൊരു കഥയുമില്ലാത്ത മനുഷ്യർ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഭൂമിക്കുചുറ്റും കുന്നു കൂടി ശ്വാസം മുടിക്കുന്നത് . നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കനുസൃതമായ ആത്മീയ ബലം നിങ്ങൾക്കില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നന്മ പ്രവൃത്തികൾ പോലും തിന്മയായി മാറുമെന്ന് സിമോൺ വെയിൽ പറയുന്നു. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നന്മ പ്രവൃത്തികൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെയും ദൈവത്തിന്റെയും ഇടയിൽ നിന്നു കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ മുഖം മറച്ചു കളയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രവൃത്തിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭൗതീക വസ്തു എന്ന വാദവും തെറ്റാണ്. ചിന്തയാണ് ഏറ്റവും ഭൗതീകമായ കാര്യം. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഗതി നിർണ്ണയിക്കുന്നതുതന്നെ മനുഷകൻ കണ്ടെത്തുന്ന പുതിയ ആശയങ്ങളാണ്. ഭൂമിയുടെ നെടുനാളത്തെ നിലനിൽപ്പിന് കാരണമാകുന്ന ആശയങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് ഇന്നിന്റെ ആവശ്യം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ചിന്തയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രവൃത്തി. സൈദ്ധാന്തികതയുടെ പിൻബലമില്ലാത്ത ഏതു രാഷ്ട്രീയ സാമുഹിക മുന്നേറ്റങ്ങളും വിസ്മൃതിയുടെ ശ്മശാനങ്ങളിൽ അടക്കം ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് മാർക്സ് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവകാരികളായി തെരുവോരങ്ങൾ കയ്യേറിയ പതിനായിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ ഇന്ന് ചരിത്രത്തിൽ മുഖമില്ലാതെ നിൽക്കുന്നു. പക്ഷെ അതിന് ആശയബലം നൽകിയ ചിന്തകന്മാരായ റുസ്സോയ്ക്കും വോൾട്ടയറിനും വൃക്തമായ മുഖമുണ്ട്. ചരിത്രത്തിന് വൃക്തത നൽകുന്നത് അതിലെ പ്രവൃത്തികളല്ല, അതു കൈവരിച്ച ആശയങ്ങളാണ്.

എസ്കേപ്പിസവും എസ്കേപ്പു തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് ചിന്തകനായ ആൻഡ്രു കുൾപ്പ് പറയുന്നു, “Escapism is the great betrayer of escape. The former is simply “withdrawing from the social,” whereas the latter learns to “eat away at [the social] and penetrate it,” everywhere setting up “charges that will explode what will explore, make fall what must fall, make escape what must escape” as a “revolutionary fore.” ഒളിച്ചോടൽ, രക്ഷപ്പെടൽ, പലായനം ചെയ്യൽ, അഞ്ജാതനായിരിക്കൽ, ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ള ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ. നമ്മുടെ കാൽപ്പാടുകളോ തെളിവുകളോ അവശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നും ചെയ്യരുത്. ഇന്ന് നമ്മുടെ വിരലടയാളങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കി നമ്മളെ മോണിട്ടർ ചെയ്യുന്ന ഗവൺമെന്റുകൾ നാളെ നമ്മുടെ ചിന്തകളെയും വികാരങ്ങളെയും മോണിട്ടർ ചെയ്ത് നമ്മളെ അടിമകളാക്കിവയ്ക്കും. ഒരിക്കലും ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെയും പക്ഷത്തായിരിക്കരുത്. എപ്പോഴും പ്രതിപക്ഷത്തായിരിക്കുക. ഭരണപക്ഷത്തിനേക്കാൾ സത്യവും ധാർമ്മികതയുമുള്ളത് പ്രതിപക്ഷത്തിനാണ്. ഗവൺമെന്റിന്റെ ആയുധ ഇടപാടുകളുടെ രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തുക വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. ഒരിക്കലും പിടിക്കപ്പെടരുത്. രക്ഷപ്പെടാനും, ഓടിക്കളയാനും അഞ്‌ജാതനായിരിക്കാനുമുള്ള വിരുതുണ്ടായിരിക്കണം. സർക്കാരിന്റെ ചാരന്മാരെ എപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളേണം.

ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രശസ്തമായ ഉപമകളിലൊന്നാണ് താലന്തുകളുടെ ഉപമ. ഇതൊരു കുഴപ്പം പിടിച്ച ഉപമയാണ്. സേവകന്മാർക്കാർക്കും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു യജമാനൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സേവകനു അഞ്ചു താലന്ത് നൽകിയപ്പോൾ രണ്ടാമനു രണ്ടു താലന്തു മൂന്നാമന് ഒന്നും നൽകി. ഇതിൽത്തന്നെ വൃക്തമായ പക്ഷപാതം ഉണ്ട്. ഒന്നാമൻ അഞ്ചിനെ പത്താക്കുകയും രണ്ടാമൻ രണ്ടിനെ നാലാക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ മൂന്നാമൻ യജമാനനോടുള്ള എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തനിക്കു കിട്ടിയ ഒരു താലന്ത് കൊണ്ടു പോയി കുഴിച്ചിട്ടു. യജമാനൻ അവന്റെ കൈയിലിരിന്ന ഒരു താലന്ത് മേടിച്ച് അഞ്ചു കിട്ടിയവനു കൊടുത്തു എന്നിട്ടവനെ ശിക്ഷിച്ചു അന്ധകാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയും ചെയ്തു. കഥയുടെ സന്ദേശമായി ക്രിസ്തു പറയുന്നു, ഉള്ളവന് വീണ്ടും നൽകപ്പെടും ഇല്ലാത്തവനിൽ നിന്നും ഉള്ളതു കൂടി എടുക്കപ്പെടും . ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനാവശ്യമായ നന്മകളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ കഥപറയുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടു പേർ ശരിയായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തീക വ്യവസ്ഥിതിയിൽ നിന്നു കൊണ്ട് ഈ കഥയെ ചിന്തിച്ചാൽ മൂന്നാമത്തെവനാണ് ശരി. മുതലാളിഞ്ഞ, മൂലധന വ്യവസ്ഥിതിയെ ഒറ്റു കൊടുക്കുന്ന whistleblower ആണവൻ. എല്ലാ ബാങ്കിംഗ് കൊള്ളയടിക്കുമെതിരെ നിൽക്കുന്ന വിപ്ലവകാരിയാണവൻ. ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ നന്മ ജനാധിപതൃത്തിലെ തിന്മയാണ്. ഉള്ളവനു വീണ്ടും കിട്ടുകയും ഇല്ലാത്തവനിൽ നിന്നും ഉള്ളതു പോലും എടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ നീതി, മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥിതി നടത്തുന്ന വൻ അനീതിയാണ്. പാപപ്പെട്ടവൻ വീണ്ടും പാപപ്പെട്ടവനാകുകയും സമ്പന്നൻ വീണ്ടും സമ്പന്നനാവുകയ്യും ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തീക വ്യവസ്ഥിതിക്കെതിരെ കലഹിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ സേവകനെയാണ് നമുക്കിന്നാവശ്യം.

Advertisements

പക്ഷികളും ഞാനും

1

ഞാൻ പക്ഷികളെ സ്നേഹിക്കുന്നു,

അവരുടെ വിചാരരഹിതമായ മൗനത്തെ.

പക്ഷികളെപ്പോലെ,

പറക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയെ ഓർക്കാനും

നടക്കുമ്പോൾ ആകാശത്ത ഓർക്കാനും

എനിക്കാവുന്നില്ല.

പേടികളെ ഒരു മരച്ചില്ലയിൽ മറന്നുവെയ്ക്കാൻ

പ്രണയങ്ങളെ തുവലുകളാക്കി പറത്തിവിടാൻ

ഞാൻ പരാജയപ്പെടുന്നു.

പക്ഷികളെപ്പോലെ,

ഒരു തീരത്ത്

അലക്ഷ്യമായി

ആരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ

തികച്ചും നിരാലംബനായി

മരിച്ചു കിടക്കാൻ

ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നു.

2

ദേശാടന പക്ഷികളെ പിൻതുടർന്നാണ് എന്റെ വഴികളെല്ലാം തെറ്റിയത്

മുറ്റത്തെ മൈനയെ തിരിഞ്ഞുനോക്കിയതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പേരുണ്ടായത്

കാക്കകളെ വെറുത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിരൂപനായത്

കുരുവികളോട് കൂട്ടുകൂടിയതോടു കൂടി ഞാൻ ഏകാകിയുമായ്

എങ്കിലും,

ദൂരേക്കു പറക്കുമ്പോഴാണ് അടുത്തുള്ളവ

നമ്മുടേതാകുന്നതെന്ന് അവരെന്നെ പഠിപ്പിച്ചു

നമ്മുടേതല്ലാത്തതു കൊണ്ടാണ് ആകാശം

നമ്മളെ നിരസിക്കാത്തതെന്നു പറഞ്ഞു

പക്ഷെ,

മഴയെ, മഴയെ മാത്രം പേടിക്കുക

മഴയിൽ പെയ്തിറങ്ങുന്ന തൂവലുകളെല്ലാം

ചിറകുകളെ തിരയുന്ന മരണമാണ്

ഒരു പ്രസംഗ നിരൂപണം

ഫാദർ ഡാനിയേൽ പൂവണ്ണത്തിലിനെ മറ്റു ധ്യാന ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാക്കുന്ന അനേകം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അച്ചന് ആകർഷകമായ വ്യക്തിത്യമുണ്ട്. ശ്രവണ സുഖമുള്ള ശബ്ദം അച്ഛനുണ്ട്. അനർഗളവും സുന്ദരവുമായ ഒരു ഭാഷ അച്ഛൻ കരഗതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രഭാഷണങ്ങൾക്ക് കാര്യപ്രസക്തി നൽകാനുള്ള ശ്രമവുമുണ്ട് . എന്റെ ഇടവകയിൽ അച്ഛൻ നടത്തിയ ധ്യാനം വളരെ വിജയമായിരിന്നു. അച്ഛന്റെ ധ്യാനത്തെ അനുഗമിക്കുകയും അതിനെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി വിശ്വാസികളുമുണ്ട്. അടുത്ത കാലത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഷെയർ ചെയ്ത അച്ഛന്റെ ഒരു പ്രസംഗം കേൾക്കാനിടയായി. ആത്മാർത്ഥത തുളുമ്പുന്ന, അനിതസാധാരണമായ ഒരു ആമുഖം നൽകിയിരിക്കുന്നതു കൊണ്ടാണ് ഞാനതു കേൾക്കാൻ തുനിഞ്ഞത്. അച്ഛൻ ആമുഖത്തിൽ പറയുന്നത് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ദർശനം എല്ലാവരും സാകൂതം ശ്രദ്ധിച്ചു മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒന്നാണെന്നാണ് . ഈ ദർശനം പങ്കുവയ്ക്കാനാണ്‌ അച്ഛൻ ജനിച്ചത്. ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് അച്ഛൻ മരിക്കാതിരിക്കുന്നത് . ദൈവം അച്ഛനു നൽകിയ ഒരു വെളിപാട് ആണിത്.

അച്ഛനുകിട്ടിയ ഈ ദർശനം വിശുദ്ധ കുർബാനയെ കുറിച്ചുള്ളതാണ്. വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ യാഥാർത്ഥൃതയുടെയും ശക്തിയുടെയും പിന്നിലുള്ള ദൈവശാസ്ത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാനായി അച്ഛൻ പുതിയ നീയമത്തിലുള്ള രണ്ടു അത്ഭുതങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആദ്യത്തേത് ക്രിസ്തു അപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ അത്ഭുതത്തിൽ നിന്നും അച്ഛൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിന് എന്തു കൊടുത്താലും അവനതിനു മാറ്റം വരുത്തും, അവനതിനെ ഇരട്ടിയാക്കും എന്നതാണ്.

രണ്ടാമത്തേത്, ക്രിസ്തു കടലിനു മീതേ നടന്ന അത്ഭുതമാണ്. ഇതെങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിനു സാധിച്ചു എന്നു കാണിക്കാൻ അച്ഛൻ മറ്റൊരു കാര്യത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു; കടലിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു വഞ്ചി, കടലിൽ താഴ്ന്നു പോകാൻ മാത്രം ഭാരം വഞ്ചിക്കുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ പ്രത്യേക ആകൃതിനിമിത്തം വെള്ളത്തിൽ താഴ്ന്നു പോകാതെ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. സുവിശേഷത്തിൽ യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള പരാമർശമില്ലെങ്കിലും അച്ഛൻ പറയുന്നത് ക്രിസ്തു വെള്ളത്തിനു മീതേ നടക്കാനുള്ള ഏതോ ഒരു ആകൃതി കൈക്കൊണ്ടു എന്നാണ്, അല്ലാതെ വെള്ളത്തിനു യാതൊരുവിധ മാറ്റവും സംഭവിച്ചില്ല. ഇങ്ങനെ, അപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള, കാലിനു മീതേ നടക്കാൻ കഴിയുന്ന ക്രിസ്തുവിനു തീർച്ചയായും വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ വാഴ്ത്തപ്പെടുന്ന അപ്പത്തിനെയും വീഞ്ഞിനെയും സ്വന്തം ശരീരരക്തങ്ങളാക്കി പകർത്താൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഡാനിയേൽ അച്ഛന്റെ പ്രധാനമായ വാദം. അച്ഛന്റെ ഈ വാദത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കഴമ്പൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ചില കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട്.

ഒരു കാര്യത്തിന്റെ സത്യം മറ്റൊരു കാര്യത്തിന്റെ സത്യത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ കുഴപ്പം. വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ സത്യം ക്രിസ്തു കടലിനു മീതേ നടന്നതിനെയും അപ്പം ഇരട്ടിയാക്കിയതിനെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ, വിശുദ്ധ കുർബാനയുടേത് ഒരു വിധേയ സത്യമാണ്. വിധേയ സത്യം ഒരു ചിന്നഭിന്ന സത്യമാണ്. ഇതിന്റെ സത്യം അതാശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സത്യമായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലമേയുള്ളു. ഇതിലൊന്ന് സത്യമല്ലാതായാൽ ഇതിന്റെ സത്യം ചിന്നഭിന്നമായിപ്പോകും . ഫിലോസഫി ഈ അബദ്ധ ചിന്തയെ വിളിക്കുന്നത്, corelationism എന്നാണ്. Corelationism പറയുന്നത് ഇതാണ്: ’X’ is not right without the giveness of ‘Y‘. ഡാനിയേൽ അച്ഛൻ പെട്ടുപോയത് ഇത്തരം ഒരു കോറിലേഷണിസത്തിലാണ്. പരസ്പരബദ്ധിത ചിന്തയിലൂന്നിയ അച്ഛന്റെ വാദം വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മഹത്വം ഉയർത്തുകയല്ല, താഴ്ത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അച്ഛൻ അതാഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും.

അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ച് ഒരു അത്ഭുതമായി ക്രിസ്തു മാറി എന്ന് സമർത്ഥിക്കുന്നതിലും മനുഷ്യത്വപരമായ ചില ശരിക്കേടുകളുണ്ട്. ലോകത്തെ ഭൂരിഭാഗം മനുഷ്യരും ജീവിച്ചത്, ജീവിക്കുന്നത് അത്ഭുതങ്ങളെല്ലാം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട്, ദാരിദ്രൃത്താലും രോഗങ്ങളാലും ഹിംസിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ്. അതു കൊണ്ടു തന്നെ ക്രിസ്തു സ്വീകരിച്ചത് അത്ഭുങ്ങൾക്ക് അനുകുലമായ നിലപാടല്ല, പ്രതികുലമായ നിലപാടായിരിന്നു. മരുഭൂമിയിൽ ചെകുത്താൻ ക്രിസ്തുവിനോടാവശൃപ്പെട്ടതും, കുരിശിൽ തൂങ്ങിക്കിടന്നപ്പോൾ പടയാളികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതും ഒരു അത്ഭുതമായി മാറാനായിരിന്നു. യാതൊരു അത്ഭുതങ്ങളുടെയും കനിവ് ലഭിക്കാതെ വിശപ്പിന്റെ മരുഭൂമിയിൽ അലയുന്ന, മരണത്തിന്റെ പ്രചണ്ഡതയേറ്റ് കുരിശിൽ കിടന്നു പിടയുന്ന മനുഷൃരോടൊപ്പം എണ്ണപ്പെടാനായി അവൻ അത്ഭുതങ്ങളുടെ മായികതകളെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് നിസ്സഹായതയുടെ കുരിശിൽ പിടഞ്ഞുമരിച്ചു. ഈ ക്രിസ്തുവിനെ മറക്കുന്നതു കൊണ്ടാണ് അത്ഭുതങ്ങളുടെ കെട്ടുകാഴ്ചയിൽ സഭയെ വീഴ്ത്തി പിശാച് പലപ്പോഴും വിജയിക്കുന്നത്.

സുവിശേഷത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങളുള്ളത് നമ്മളെ വിശ്വസിയാക്കനല്ല, അവിശ്വാസിയാക്കാനാണ് എന്ന നിരീക്ഷണം നടത്തിയത് ബ്ലെയ്സ് പാസ്ക്കലാണ്. അത്ഭുതങ്ങളിൽ അഭിരമിക്കുന്നവർക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സ് അന്യമായി നിൽക്കും. ക്രിസ്തു ഒരു ആത്മീയ മനുഷ്യനല്ലായിരിന്നു. തികച്ചും ഭൗതീകനായ മനുഷൃനായിരിന്നു. ഒരു ഭൗതീകനായ മനുഷ്യനു ചെയ്യാനാവുന്ന കാര്യങ്ങളെ ക്രിസ്തു ചെയ്തിട്ടുള്ളു. ആത്മീയമായി വിശദീകരിച്ച് സുവിശേഷത്തെ തേജോവധം ചെയ്തില്ലാതാക്കുകയാണ് പല സുവിശേഷ പ്രഘോഷകരും. സാധാരണക്കാരനായ ക്രിസ്തുവിനെ ഭയക്കുകയും അസാധാരണക്കാരനായ ക്രിസ്തുവിനെ തൽസ്ഥാനത്ത് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അസാധാരണത എത്ര പെട്ടെന്നാണ് മടുപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അവർ മറന്നു പോകുന്നു. വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മാത്രം കാണാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സർക്കസ്. വർഷത്തിൽ രണ്ടാമതൊന്നു കാണാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ അതിലൊരു മടുപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ, സാധാരണ ഒരിക്കലും മനുഷ്യനെ മടുപ്പിക്കില്ല, അതിന്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ. ജീവിതത്തിന്റെ ഭംഗി അതിന്റെ വെറും സാധാരണതയാണ്. ഈ ഭംഗിയെയാണ് ക്രിസ്തു ‘സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവേ’ എന്ന പ്രാർത്ഥനയിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും വാഴ്ത്തുന്നതും: അന്നന്നു വേണ്ടുന്ന അപ്പം അന്നന്നു കിട്ടുന്ന സാധാരണത, അന്നന്നുള്ള മുറിവുകൾ അന്നന്നു ക്ഷമിച്ച് ഉണക്കുന്ന വെറും സാധാരണത. വാസ്തവത്തിൽ ക്രിസ്തു അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചോ? ഇല്ല, എന്നു തന്നെയാണ് ഉത്തരം. ക്രിസ്തു മടക്കിക്കൊടുക്കൽ മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതായപ്പോൾ അതു പൂർവ്വ സ്ഥിതിയിലാക്കുകയാണ് ക്രിസ്തു ചെയ്തത്. മനുഷ്യൻ നടക്കേണ്ടവനാണ്, അതു കൊണ്ട് തളർവാത രോഗിയോട് അവൻ നടക്കാൻ പറഞ്ഞു. മനുഷ്യൻ കാണേണ്ടവനാണ്, അതുകൊണ്ടവൻ അന്ധനോടു കാണാൻ പറഞ്ഞു. മനുഷ്യനു അപ്പമുണ്ടായിരിക്കണം, അതു കൊണ്ടവൻ അപ്പത്തിനോടിരട്ടിയായി മനുഷ്യരെ ഊട്ടാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിൽ തെളിയുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ കഴിവല്ല, ഇരട്ടിയാകാനുള്ള അപ്പത്തിന്റെ കഴിവാണ്. ക്രിസ്തുവിനറിയാമായിരിന്നു, നമ്മുടെ കൈയിലുള്ള അപ്പത്തിനെല്ലാം ഇരട്ടിയാകാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, നമ്മൾ അവ മുറിച്ച് പങ്കുവയ്ക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളു. പിന്നെ, കടലിനു മീതെ ക്രിസ്തു നടന്ന സംഭവം, ഇതു വിശദീകരിക്കാൻ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് തന്നെ വേണ്ടിവരും. അത്ഭുതങ്ങളിൽ അഭിരമിക്കാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ പ്രവണത വളരെ പ്രാചീനമാണ്.അത്ഭുതത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം അതിന് മറ്റൊരത്ഭുതം ചെയ്യാനാവില്ല എന്നതാണ്. വിരുദ്ധ കുർബാന ഒത്തിരി അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടങ്കിലും വിശുദ്ധ കുർബാന ഒരു അത്ഭുതമല്ല. വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമായ കാര്യത്തെ അത്ഭുതം എന്നു വിളിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ സഹജമായ പ്രവണത ഉപയോഗിച്ചാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയെ ഒരു അത്ഭുതമാക്കി മാറ്റുന്നത്. വ്യത്യസ്തമായ ഒരു Sense Field ൽനിന്നും മാത്രം മനസ്സിലാക്കാവുന്ന തികച്ചും ഭൗതീകമായ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന. ക്രിസ്തു ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള രഹസ്യത്തെ വെളിവാക്കുന്നുണ്ട്, “ഇതെന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായ് ചെയ്യു” എന്നു പറഞ്ഞു കൊണ്ട്. ഓർമ്മ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ചാലകശക്തി. കടന്നുപോയവന്റെ ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നവന്റെ ഓർമ്മയിലാണെന്ന് ക്രിസ്തു പറയുന്നു. വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ആത്മീയ ശക്തിയെക്കുറിച്ചും അത്ഭുതശക്തിയെക്കുറിച്ചും വാതോരാത സംസാരിക്കുന്നവർ ഇതിന്റെ വിപ്ലവാത്മകതയെ മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുന്നു. കൂടെയുള്ള ഒരാളെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ, ഓർമ്മ ഒരാളുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തെയല്ല, അസാന്നിദ്ധ്യത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷെ, എന്തു തരം ഓർമ്മയും അസാന്നിദ്ധ്യവും ആണിത്? മറവി അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ശൂന്യതയ്ക്കതിരെ, മരണത്തിന്റെയും അധികാരത്തിന്റെയും വിധ്വംസക്കെതിരെ പോരാടുന്ന, നിലനിൽക്കുന്ന എല്ലാത്തിനെയും ചോദ്യം ചെയ്യുകയും അസ്വസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഓർമ്മയും അസാന്നിദ്ധ്യവുമാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന. അങ്ങനെവച്ചുനോക്കുമ്പോൾ, ഈ ഓർമ്മയാണ് സത്യം, ഈ അസാന്നിദ്ധ്യമാണ് യഥാർത്ഥ സാന്നിദ്ധ്യം . ആരാധനയെക്കാളുപരിയായി, വിശുദ്ധ കുർബാന നമ്മളിൽ നിന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അവന്റെ ഓർമ്മ നിരന്തരമായി നടത്തുന്ന ഈ പോരാട്ടത്തിൽ പങ്കുചേരാനാണ്. വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ പ്രതിലോമകതയെയും വിസ്ഫോടന ശക്തിയെയും ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് നടത്തപ്പെടുന്ന താരാട്ട് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വരുത്തിവയ്ക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങൾ നിരവധിയാണ്.

The Unbearable

New York Times suggests 11 ways to be a better person in 2017. Its first suggestion is to live like Bill. Bill Cunningham was an American fashion photographer. He also wandered around on his bicycle and took some immortal photos. Times asks us to live by his words: “Once people own you, they can tell what you to do. So don’t let ’em.”
But is it ok? Don’t we wish to be owned? Don’t we wish to have a sister or a friend who ask us to be careful while drive? or ask us to tidy up the room or not to be out in the night too long? What sort of life you have when you don’t belong to anyone? What is preferable, your total independence or being owned by someone?
Being owned means a heaviness. You are not a feather in the air. You may be a kite in the wind but someone is there down holding the string. Being independent means a lightness, you are a free bird, no strings attached. You are not answerable to anyone, you don’t send your map location to anyone, neither there’s someone to locate you. What is preferable, heaviness or lightness?
This is the problem with which Czech novelist Milan Kundera opens his greatest novel, The Unbearable Lightness of Being. It is a shame that Kundera has not yet received a Nobel prize. The Unbearable lightness is enough to be worthy of Nobel.
Kundera examines the position of Greek philosopher Parmenides who lived in the sixth century before Christ. He saw the world divided into pairs of opposites: light/darkness, fineness/coarseness, warmth/cold, being / non-being. Which one is positive? Parmenides responded: lightness is positive and weight is negative. Milan kundera asks, “but is heaviness truly deplorable and lightness splendid?” It is true that heaviness crushes us and pins us to the ground. Kundera reminds us that in the love poetry of every age, the woman longs to be weighed down by man’s body so, “the heaviest of the burden is also simultaneously an image of life’s most intense fulfilment. The heavier the burden, the closer our lives comes to the earth, the more real and truthful they become.” The absolute absence of burdens makes us light. We can leave earth behind and its gravitational pull and be winged. Kundera says that with this lightness we become only half real. These movements are free as they are insignificant.
Responsibility is something that makes lives burdensome. The moment you take up the responsibility, you feel a burden on your shoulder. You can’t but worry about that person, you are compelled to sacrifice everything for him or her. You toil and die because you are responsible. What is bearable?
Kundera’s answer is that burden is bearable and lightness is unbearable, the unbearable lightness of being. However burdensome, we all wish to belong and belonged. Like a character in Sartre’s drama, we all long, “if I were indispensable to someone!” Everybody is in search of such an indispensable person. Your meaning of life depends on that person. Your life is worth living because of that person. Happiness means I’m together with someone.
But as you are with that person, you feel the agonising aspect of love which pulls and repels at the same time, don’t you also run away from her or him? There is that secret impossibility of love which makes no one indispensable You know that even the greatest love will become a skeleton of feeble memory as time goes by. You feel that push and pull of love. You may be like Musil’s Ulrich who says, “I fled thousand miles away from the woman I loved, and once I felt safe from any possibility of really embracing her, I howled for her like a dog at the moon.” Perhaps, love flourishes not in the presence of the lover but in the absence.
David Foster Wallace looks at the issue from the another perspective. He says, “you don’t have to think very hard to realise that our dread of both relationships and loneliness has to do with angst about death, the recognition that I’m going to die, and die very much alone, and the rest of the world is going to go merrily on without me.” Death is the force that pushes us to love because tomorrow I may not be here to love. I should love today, what if there is no tomorrow? Death is the force that pulls us away from love because tomorrow I will die. I can’t be forever with the person I love. He or she will live on merrily without me. I must learn to be lonely to die alone.
It is better to have a married life and live with its bearable burden. Still, there are people who live a life of unbearable lightness. A monk must live this hard life of lightness. Of course, this life has no particular meaning. Meaning is not everything, we can also do some experiment with life. I prefer to observe life than to live because thousands are living their life. Why can’t I be an observer of passing clouds? Perhaps, one who swims in the sea doesn’t know what is sea, but one who gazes for hours from the shore may know what is the sea. He grabs a meeting point where he dissolves his soul into it. He must train himself in solitude and loneliness. But should not let loneliness to eat away his soul. Your heart must be as vast as the sea, then nothing can destroy you. You are here to live alone even if it’s not good for man to live alone.

The Religion

What are the fundamental confusions about religion? What if the region is not about belief? What if religion is not about truth? What if religion is not about God? What if the religion not about other life, heaven, faraway place? What if religion is about renewing, recovering, and reforming? What if religion is about intimate loving relationships? These are the questions Bruno Latour tries to deal in his extremely provocative book, Rejoicing: or the Torments of Religious Speech. It is both a satisfying and scandalous book, intriguing and scandalizing book in a way only a masterful work can do. The greatest influence on Bruno Latour is Michel Serres. Both Bruno Latour Michel Serres think that religion must be understood from its complex etymologies derived from relegare (to read over again), religare (to attach, bind, tie together) or religiens (care, carefulness). In this sense, religion is not about belief but about concern. This can make religion secular, mundane and worldly. For Bruno Latour, religion is historically and materially embedded phenomenon. It means that “religion does not speak of things but from things.” Bruno Latour is a practicing Catholic, still, his notion of God has nothing to do with the mode of existence we call as scientific. He is God is purely imminent one, “a God that does not exist outside the procession and rituals that make God present.” Says Graham Harman. Bruno Latour specifies this God as G. It is to neutralize​ some of the dogmatic categories that have been accumulated upon it by centuries of theistic tradition.
Latour laments the fact that the religion doesn’t mean anything real today. Religion has lost its tonality, regime of speech and utterance. He is ashamed of both what he hears from the pulpit and of the incredulous hatred or indifference of those who laugh at anyone who goes to the church. He wonders, “what monsters metamorphosis makes what one had so much meaning became absolutely meaningless like blast of words freezing on the lips of convicts in the Siberian cold.” As a result, neither belief nor non-belief distinguishes those who talk about religion from those so do not. In this discussion Latour doesn’t care about what is in the beginning and what counts for him is what comes just after that. Latour strikes hard at the fact that words have lost their meaning. How? We could have kept the meaning only by changing words. Clerics piously prefer the words at the risk of losing​ the meaning. “They have left us, the rest of us, we late comers, ignoramuses, starters, equipped with the words that have become untruthful for the purpose of recording the real things we hold dear to our hearts.” An example is word, God. Latour thinks that it could have been translated as “indisputable framework of ordinary existence”. If not, we will be pitting God against non-God and translating the same everyday reality as God, substituting one word for another thus making it a scandal. In the beginning, the word God did not make anyone to stumble when it was shared as the starting point of all discourses. But today it does stumble. Faithful did not recognize​ the fact by keeping the world intact, they were abandoning the meaning: thus making the word God synonymy of non-God. In an attempt to save the word, we lost have the treasure, the meaning: “whoever will save his life shall lose it” (Matthew 16:21) If this word, God has become synonym of God, then atheism is the preferable point of departure from God, since it provides an indisputable framework for common action and thereby more closely resembling the expression ‘helpful God’, from the days when people raised their hands towards the heaven in the presence of misfortune than any current invocation to God whose life form has passed.”

If everything is upside down in such a fashion, what should we do? Latour has this yearning “what I really need is something new, I need the psalter no one has set to verse, the collection of songs no one has compiled, of holy pictures no one has coloured in.” Who doesn’t have such a thirst? Who doesn’t earn for a renewal? We all know the great fact that the church is collapsing in many countries, centuries ago we stopped rebuilding to prevent this collapse. Our mountainous deficit is increasing day by day. Latour knows the answer, all that is left is two gaping ruins the one for sheltering the people on the inside, the other only good for expelling the people on the other side.” The church was failed terribly to hold people together, to keep the meaning of the words. Look at the horrible situation of the sermons, they multiply words which don’t have any meaning. We, overburdened listeners wish to run as fast our legs can carry. We cannot give genuine interpretation without renewal. For that word must not be taken seriously because it doesn’t circulate, only meaning circulates. The faithful have betrayed the meaning. The transformation is possible only through the translation that keeps the meaning intact, not the words.

Latour gives the example of how to preserve the meaning by changing the world. He says that, even if we have to turn it, skew it, or project a cube down inside the space of a descriptive geometry, none of its relationships will be lost; even if appearances are drastically altered every time. Same is the case with the computer assisted design, movie special effects, GPRS. Their form goes different but content remains the same. But a map is quite different. Religion is quite different from a map. They don’t give access to a familiar turf. They don’t hold. “No treasure hunts, no reversible paths, either.” Unlike the science which is possible without imitation and faithfulness, religion can’t convey anything without transforming it from top to bottom. What science gives us is a transformation and information while religion tries to give transformation and translation.

What is this religious speech? There is no other example of its other than that of a love-talk between lovers. But as soon as we talk of lovers the letter and the spirit part the company. In love talk, we don’t map out any reference instead we seek to produce something else entirely: the near and far, closeness or distance. Just like the amorous talk the aim of the religious talk is not to distill information through the chain of graduated documents, each of which serve material for making the next one, “the thing is that, with these sentences, which are mysterious as they are banal, we hope to get closer and not move further away. They don’t provide any access, they don’t teach anything about anything, they don’t drive, they don’t form holds we can get any kind of grape on. You don’t go anywhere with them.” We will be able to dispose of the superfluous burden of belief once we decline to look for access to the distant. But if we want to get closer to the person you are addressing, and then what you gather will never be information. Belief in belief can only make the revival of religious life impossible because it engenders the illusion of another world to which religious discourses by some miraculous somersault, would provide exclusive access. There is no spiritual world but only a material world. If there is a spiritual world it will be of science. The big bang theory, oceanography, number theory, all have the spiritual characteristics.

The religious speech must bring profound disappointment in this regard to the faithful. Because we can never use them to proceed to secrets superior to the secrets of science. religion doesn’t help us to unravel the mysteries of the universe. Instead, religion changes us. Latour following Michael Sarah’s understanding of angels says that “angels do not convey messages; they change those they address. what they transfer is not an information content, but a new container.” Angels transforming the interlocutor establish a communication, ‘you are wanted on the phone.’

So we have to go through the fundamental disappointment, religion leads nowhere because there is no other. We can fill up our frustrations with the spectacle of higher truths, we can quell the anguish of death with the invocation of another world. But they are of no use. Science may hear our prayers but not the religion. In religion, no questions will be resolved and no mystery revealed. Then what? Only this fact will be given,” He has risen, he’s not here. behold the place where they laid him.” (Mark 16:6) Resurrection does not give any sign, no answer to the great questions of existence. The world is high enough, transcendent enough, full enough, aired enough. By depriving ourselves of another world, we stop deceiving ourselves. We need to accept the fact that we are in the world known to science, and inhabited by common sense, “to have a chance of talking precisely about religion, you have first of all to love the science with all your might, with all your heart, with all your soul and the respect the worlds they leave in their wakes.” The world of the science is enough for us to be religious, it provides us with several ways of living. We don’t need any up words to live such a life but a down world moves to the linguistic acts that transform interlocutors without in any way diminishing out thirst for knowledge. Religious speech transforms us right down, right now, the very moment they address you. Just like love talk, religious speech transforms someone distant into someone close. Which is a conversion.

Mystery, faith, conversion, these things are obscure when placed in a transcendental realm. But in imminence they are clear. So, “mysterious does not refer to what is hidden, obscure or coded, but to what is risky, clever and well done.” Religion is not about unfathomable mysteries. Latour’s idea becomes more clear when he speaks about Pentecost. The Scripture says that at the Pentecost everyone understood the glad tidings. To hear this good tiding, the people didn’t shed their ethnicity. All those diverse people found themselves gripped from the word. It placed on them only one difficult demand: conversion. Once they converted, they all understood the same message in their own tongue at Pentecost through the intercession of the Holy Spirit. But this Pentecost is far away from us now. It is not near anymore, and there is no transformation either, so, the message is equally foreign to all tongue, to all people, to all times. Latour asks, “how can we not cry bitter tears before this reversal of the figure of the universal, all the forms of catholicity?” For a transformation, we need a reversal of looking for what is stable across space and time. We need to change the way we put space and time together. Pentecost was not GPRS, the GPRS allows to know where we are in pointing of latitude and longitude. But we have a kind of exactitude and truth when we understand what is having the same glad tidings in our own tongue, “information and networks have their grandeur, their importance, their efficacy, their spirituality, if you like, but in the end, they don’t amount to a Pentecost. The Apostles did not adapt their message to all different tongue. What people had owned that pleasant day was a different form of progressive universalization​. The word placed on them one demand to convert them to be part of the same people, to be faithful of one tradition, to be trustees of the same message whose meaning would be spoken to their tongue.”

Latour asks “can we produce this kind of emotional shock ever again? How can we save religion?Latour says we need to go back to the utterly banal example of the Lover’s dialogue. We know that lovers repeat their ‘I love you’ thousands of time. Still, they will ask each other ‘do you love me’, to get back the same love everlasting over time. We preserve these ‘same’ not by maintaining a substance over time and space. Neither it comes down from the past to present. Rather it takes off from the present and goes back to past, changing and deepening the past’s foundation. Pentecost did the same, to produce the same unity, unification and the universal which converted the people gathered for the feast, when they heard the same message in their own tongue, it made them a lot closer, for the first time, deepening that the same feeling of belonging. “The strangers with their strange customs, actually turned out to be our brothers, in spite of the diversity.”
If it doesn’t happen today, it is because we began to assume that behind every story, regardless of its twists and turns, there is a unique substance, impervious to changes, which remains always what it was on the first day, would explain the diversity of the acts of conversion. Latour shows courage to say that the constant universal God, the substantial God, that standard God is mere artefact, mere pseudoscientific proposition. He is “scholarly hope, castrated- libido sciendi interupta.” Latour says that God is not substance but love, the ever-changing love which turns enemies into lovers. Perhaps he is as fragile as love because one wrong word can put love into crisis. Then love becomes a folly, because this crisis puts love to flow from past to present. But as soon as lovers come close the again, all the moments of being apart seem​ like a moment of incomprehensible madness to them. Then love through a retrospective movement begin to flow from present to past.

So it is present that is at issue, not the past. The religious utterances shall not fall heavily from past to present. It springs from the present to revive the past and open up the future. It is then the unity and identity and union of people find itself reformed. In our time religious utterances are evaporating because the words which are supposed to give life are set in a different history, space and culture to address the people in remote. Thus they are not addressed to us, here and now but to those in very ancient times. We feel them as ranting, ridiculous pomposity, crazy make-believe. We have been inventing all sorts of unconvincing compromises between access words and words of salvation, without managing to benefit from the advantages of either offer. Again those words, “don’t have the slightest effect; mediocre, they slide off our lives like rain on a windscreen.” By hearing these torrent of insanity, we cannot form a holy nation but only a group of strangers, sometimes enemies as if nothing can bring us together.” Latour calls his quarrel with the religion as lover’s quarrel. He still sticks to his pew because he believes that behind all this in infelicity conditions lie the facility conditions intact. But in all these quarrels, he feels divided, at war with himself, “when it comes to the kiss of peace, I become a monument of flash dedicated hypocrisy and blasphemy polluted by mental reservations like unto a whited sepulcher​.” Latour clearly diagnosis the situation of clergy who perform all sorts of advertisements and dodgy compromises. Why we can’t resist this waywardness and go for a purification? Why do we forget the fact that, “the most solid looking fortifications no longer offered any more resistant than a simple line drawn in the sand with a finger.”

The religion now spreads everywhere without shocking anyone. Rather it applies to offer some myopic consolations like a more ideal, a feeling of the infinite, a call to one’s conscience, a richer in the life, access to the great all. Then “what, a lot of poppycock that God is!” This is not a Pentecost but anti-Pentecost which does not address to me right now, but everyone, anytime, anywhere. “By trying to serve the religion from the fire of criticism, we have transformed it into a bland universal that doesn’t even have the solid networks of physical constants to back it up. By trying to preserve something of this long religious experience, in spite of everything, we have lost everything. As always, purity is indeed the vitriol of the soul. The supreme temptation that must be resisted.”

How to be faithful once more and how? Latour laments the fact of empty churches of Europe. In the name of holy freedom, Europe destroyed the institutions that brought them into existence. He is sure that one day it will have to hold accountable, the spoiled, rotten, rotting, spoiling generation of ours. It is time we worked days from heaven to look and appreciate the world. We should be worldly again because “if revelation there is, it will come from below, in the very thing our intellect seeks to explain, and not from above, shedding false light on it.” It is the past that dwells upon heaven but the present is the matter of the below. The Past drastically differs from the present, so the new talk must differ from the talk of the past. It doesn’t mean that we have to innovate. We need only to represent the same. Latour here proposes the ‘the repetition of renewal’. One of the things that remove the freshness and efficacy of the word is the solid state of tradition and its moral weight. The tradition forgets the fact of truthful machinery which produces religious expressions, produces within the tradition of the word. What looked truth may become lie to the flow of time, if we repeat the word from being a conduit to become an obstacle, the lying truth. So, “to mark the transfer from one time to another, the words have had to be made to undergo minor but violent to twisting. This twisting is not adaptation, deformtion, adjustment, modernisation, but total transformation, since, instead of referring to the distant past, it forces us to refer to the present.” Now, how such a radical transformation is possible? The answer is “by grasping it in such a way that it becomes inappropriate for all other uses.” We must efficaciously revive the tradition to bring forth the present. We should make all exegesis equal to a mundane and tedious expression of, ‘I love you.’ Thus a dazzling tension is added to the worn out words by putting them in the process of making sense again. As if in a love talk, all the unbearable lies will become dazzling truth again.Truth knows only the present, when we relegate it to in the past, it is a lie. Even history becomes truth only when it moves from present to the past.

Latour likens religious speech to the fabric Dante speaks about in Paradise, which keeps shrinking: “for it to keep its length, bits have added to it endlessly.” Lies and elaborations are constitutive components of religion, since utterances and rituals must always be brought forward or backward if they are to continue to be true in the present, and we can’t perform such sliding, such shaking movements or drifts except by twisting venerable words round, wrenching them from their past context to get them to say something topical that they have never signified.” Inspired phrases always inspire something new. All the sacred text are on the way to defeat death by their rhythm, cadence and structure. The enemies of this text are not lies or embellishments but the banality of sentimentality. Science opts for naked truths. But religion opts for truths warmly dressed in its veils of padded velvet. Deleuze has similar opinion. He says that philosophy does not consist in knowing and it’s not inspired by truth. Rather, it is categories like interesting, remarkable or importance that determines success or failure.

Latour turns his attention to the Apostles Creed, what it means to us today? Do they deserve much attention? Can we ever simplify them? The Apostle’s Creed is smitten by the demon of rationalization​. “In giving the impression of talking more logically, they stripped from a mystery of cleverness to a mystery of absurdity. This paradox-no, this diabolical trap-is something we have to outsmart.” What it means when we say that “Jesus has risen”? We all know that it is a connection passage. We don’t actually understand it. So to understand it we add an equally non-understanding episode, the empty tomb episode. Its proof is the shroud is lying on the floor of the tomb. The resurrection is not so much a miraculous event but to produce a meaning of it, we indulge in handing out miracles and we rationalize​ it as if it is a scientific event. In everything devil triumphs. Then we will never understand what actually it is.

The expression ‘virgin mother’ has been incomprehensible for a long time. Then came a rationalization​ and their dogmas which claim that ‘Mary was born without sin existed for all eternity and did not know the original sin of Eve’s children, a divine plan hidden from the mankind and kept her in reserve so that she should become immaculate. All these rational gymnastics only to cover up the fact that, ‘God has been born of a simple woman which is incomprehensible to logic.’ He says that “it is not irrationality that makes it untruthful but excess rationalisation.” Another way death and the devil have destroyed religion is to make it belief in an all powerful, all knowing God who is outside history, absolutely stable an enduring standard and yardstick of values and assets. Sacred text is overloaded with footnotes, interpolations, exaggeration and elaboration; except the original impulse which alone is capable of producing new meanings. Once we have the original impulse, there can be deformation, information and elaboration which must work on the original impulse. But when we rationalised everything to avoid misunderstanding, the misunderstandings only mushroomed. So we have to come closer to the original source but the original source “is not in the past but in the present, always in the present, the only asset we have.”

Even if all the expression of the church is going headlong down, Latour says that he wants to belong to the Church. we are seduced by the symbolic reading which allows us to tuck the letter and spirit conveniently away. When the Scriptures are judged immutable and holy, felicity conditions of their utterances are detached from them forever. They become, then clumsy, patchy, deficient and unresolved. Then we try to make it modern, another folly, because we have never been modern, “the more you make religion modern, and acceptable, soft and digestible, the less you are faithful to its specific order of difficulty.” Christianity, forgetting its original beginning began to squander itself in a salvation through arts, the motets, the baroque Angels, the tympanums, the gold chasubles, the solemn procession, the children’s choirs ringing out under the Roman vaults in clouds of incense. Of course, there is some resemblance between religion and artistic regiments of utterance, but, “Art does not save or resurrect, except through metaphor. It can transform but not convert.” Art is too spiritual to accompany the religion for long in its meandering. “Religion must disappoint aesthete every bit as much as the scientist.”

What makes the religious tales, rituals truthful are not themselves in their literal expression, allegory, logical consequences but truth will reveal itself through their, “rough bits, their deformations, their stitches their similarities, through all that make them inappropriate for normal information consumption, unfit for any literal reading, dangerous for any form of aesthetic digestion, incomprehensive for any communicator.” He was dead, he has risen means it did not happen in the past, rather the meaning must be sought for me here. To feel it present we need to be faithful inventors. That faithful invention must know the fact that religious tales seek to convert the distant into the near. Let us not draw our gaze towards Palestine, towards the Roman Empire; let us become attentive to the text, ” listened in vertical series, it tells us how we have to understand any story of salvation, so that we can produce new ones.”

The resurrection in this sense presence us the tales of today, the life and death, presence and absence. the resurrection is not endowed with any information but with a warning, that you should repeat it, starting from now to the future. Gospel is usable for any information, communication, entertainment, aesthetics, and wonder. But it appears to the present with dazzling clarity. So that “we may finally take our turn reviving the rhythm of the whole sets of Legends, by reviving what they have always strived hard to get us to say properly and represent properly. Once revived the text to begin to purify, resurrect and redress its interlocutors again, the old and the new, the humble and elaborate become equally truth. Having become present once more, it will form the same people confirmed in its vocation of Pentecost.” These people will increase every time in time and space. Ultimately the Gospel, “transforms the absent into the present, the dead into the risen.”

Latour repeatedly is entangled in these questions, can we speak once more about these things? Is it possible, with a tiny flame of personal love, to rekindle the fires of religion? Latour says that in itself the expression ‘Jesus’ is meaningless if it is a substitute reality, and there is no sense the substantive ‘Jesus’ without the movement of translation. If Jesus is a word it must be uttered anew and must be begun again. As Jesus says, “I am which is, and which was, and which is to come (Revelation 1:8) This means in other words, “the one who rises is once more, permanently present, not unutterable through distancing, but through proximity. Too close, too intense to be looked in the face.”

Latour has been always accused of relativism. Latour accepts that accusation and says that relativism is more right in the matters of religion, “it speaks of relationship, scruples, and contemplation as accurately as the word religion itself whose various etymologies speak of the bringing into the relationship, attachment, care and contemplation.” His relativism is evident when he says that what has been called God in certain place, in certain time, can be called today in another vocable such as, “the thing that begets neighbour.”

With his thinking that so much focuses on the present, he finds it difficult to believe in eternal life. He says that it doesn’t make any kind of sense today, especially for those who weep before the open grave where the loved ones lie. But the time we experience as decisive, definite in love, no longer passes. Instead of eternal time, it is this kind of time we should held on in our short lives. Thus we will be able to direct our attention, care and cautiousness, “towards what lies prone before us now, the love we so painfully regret not acting in time.”

His next attention is on the dogma, incarnation. Latour thinks that it cannot make sense today when it descends from substance to attributes. Then it is neither right nor false. We may turn it into an object of belief, that’s all. It has no touchstone, “but as soon as we put it back on its feet, by taking it right way round again, starting from the attributes and going back to the substance, it becomes accurate again since it retrieves all truth values. Once again it is true or false, open to proof, to verification, guarantee, authentic fiction.” Then it is not remote but close, not spiritual but the carnal, not dead but alive “it alerts us to a presence which is temporarily permanent because “the time is fulfilled.” (Mark 1:15)

About salvation, Latour asks, “what was on high came down here below,? What was for absent from now one percent? Latour believes that truthfulness of it depends on the sequel, not on the beginning. Clerics based their sermon on the weakness of man, to proclaim the grandeur of their Lord but they forgot the world has been delivered from all sorts of mastery., “There is no control and all powerful creator, either-normal God than man. But there is care, scruple, cautiousness, attention, contemplation, hesitation and revival. To understand each other, all we have is what comes from our own hands, but that doesn’t mean out hands can be taken for the origin.” Then we will be able to traverse through translation, the distant into near, the absent into present, the spirit into flesh the next world to this world, the transcendental into imminence. It would also mean that the return to religion will not mean a return to the old amalgam of people, administration, records, economies and the laws, and no to a totalitarian life form. Clergy then has to recover their freedom of speech. So that they can speak about the world.

Religion need not sums up all sorts of existence. But need to add its own tonality which would make neighbour made present to each other, time would be fulfilled, history would not be passed in vain, death would not triumph. The communion of saints would mean that “the buried truths of words revived in the mouths of the living.” Church then “is the contested repository of lies, elaborations, selections and revivals.” The institutional religion will recover its stature by making it comprehensible and salutary for each of its new interlocutors, making it a relative to the language of those who were supposed to hear it. Though Latour doesn’t believe in another world, he does believe in the virtual world. He believes that the virtual catholicity of people must be resurrected. This fulfilled time disrupts usual, habitual, deadly course of action and brings as close to the particular time that is fulfilled. It is not a transcendental world because nothing up there. He is not there, “behold the place where they laid him.” (Mark 16:6)

Unlike science, religious speech deals with perfectly objective phenomenon which produce new forms of subjection. Then all the sermons, all the preachings, all the rituals will become sacramental again. They will stop to become poor advices of psychologists, “all narratives can be useful if we launch them properly and renew them often.” We don’t have any universal at the back of us but ahead of us. Then catholicity does not mean to spread the good news to the end of the universe. But it should seek in advance the virtual people “who will make up, at the moment of revival those who feel they have been brought closer together,saved,resurrected and redeemed.”

I have only paraphrased the book of Bruno Latour. I strongly feel that he’s thinking can revive the church or religion altogether.His thinking can help us to shun the supremacy of the religion and make it relative to the human life and to the world. With this thinking religion can be attentive to the world and to the flesh.We need to protect religion from God, spirituality and transcendence. Ultimately we need to protect the meaning and not the word. The gospel must be read again and heard again with its all embellishments.

The Prophet

Prophet inherits misfortunes, says Paul Ricoeur. What misfortunes? Perhaps, the weight of God’s demands. Ezekiel inherited God’s delusions, Jeremiah inherited His monotonous murmurings, Jonah suffered God’s belatedness. For Ricoeur prophet is a figure of exception and transformation. Exception prevents him from becoming like others, he must stand aloof. But only exceptional people are capable of transforming himself and others. Ricoeur observes again, “prophecy consists in deciphering future history by giving it in advance a meaning relative to the ethical life of the people.”
Maurice Blanchot develops some ideas of the prophet which have far reaching resonances. According to Blanchot prophecy is not just a future language, more than discovering certain events to come, prophecy digs deep into the relation of language to the time. What language understands is that it can announce only an impossible future, “because it announces it, something impossible, a future one would not know how to live and that must upset all the sure of given existence.” Prophet doesn’t install a future, rather it takes away the present, “and with it any possibility of firm, stable. lasting presence.” Even the eternity is removed from the present. The Eternal says,”I am not your God.” Then the prophet presents us with the desert. His speech also becomes desert-like, “this voice that needs the desert to cry out and that endlessly awakens in us the terror, and memory of the desert.”
Prophetic speech seeks desert because it is the wandering speech opposing all stillness, all settling, any taking root that would be rest. In rest people become possessors, dwellers, and masters of empty space, so there would always among them, “a remnant that possessed nothing, that was the desert itself, that place without the peace where alone the Covenant can be concluded and to which one must always turn as to that moment of nakedness and separation that is at the origin of true existence.”
The ultimate catastrophe of prophetic speech is that God himself become impossible, God himself is negative, “for you are not my people and I am not God for you.” But the prophetic speech which tells the impossible future also introduces the ‘nonetheless’ that breaks the impossible and restores time. “Indeed I will hand over this city and this country to the hands of the Chaldeans, they will enter it, they will set it on fire. and reduce it to ashes, and nevertheless, I will bring back the inhabitants of this city and this country from all the countries where I have exiled them. They will be my people the and I will be their God.” So, the impossible would become possible for the people who are stripped of their power and separated from the possible (the widow and the orphan)
Andre Neher speaks about the most persistent traits of prophetic existence: scandal and argument. “No Peace,” says, God. This ‘No Peace’ is in contrast to the priesthood which offers consolations and solaces. Priesthood can function only within available time and space. Prophetic speech which gets over time and space becomes scandalous. Prophet himself is scandalous. He becomes the other. ‘’Jeremiah, gentle and sentimental must become a pillar of fire, a rampart of bronze, for he will have to condemn and destroy all that he loves. Isaiah, decent​ and respectable must strip off his clothes; for three years he walked naked. Ezekiel, the scrupulous priest who was never lacking in purity, feeds himself on food cooked in excrement and soils his body. To Hosea God says “marry a woman from whoredom, let her give you prostitute’s children, for the country is prostituting itself.” Prophetic speech is dangerous. it is not his heart that speaks but his fiery tongue. While false prophets amuse the real Prophets threaten, “prophetic speech imposes itself from Outside, it is the Outside itself, the weight and suffering of the Outside.”
Andre Neher points out the refusal that accompanies the calling. Moses: “Send whomever you want. Why have you sent me? Erase me from the book you have written.” Elijah: ” Enough.” And Jeremiah’s cry: ”Ah, ah, Eternal Lord, l do not know how to speak, l am just a child. Do not tell me ‘1 am just a child.’ But go where l sent you and speak as l command.” Jonah’s refusal is pushed even further. It is not only the calling that he flees, it is God, dialogue with God. If God tells him: rise and go toward the East, he rises and goes toward the West. In order better to flee, he takes to the sea, and to hide himself better, he goes down into the ship’s hold, then he sinks into sleep, then into death. In vain.
Blanchot condemns the symbolic reading as the worst way to read the text. We say a text is symbolic when we are troubled by its too strong language. Prophetic speeches reachability confirms the fact that they are neither allegory nor symbol, “but that, by the concrete force of the word, they lay things bare, in a nudity that is like that of an immense face that one sees and does not see and that, like a face, is light, the absolute quality of light, terrifying and ravishing, familiar and elusive, immediately present and infinitely foreign, always to come, always to be discovered and even provoked, although as readable as the nudity of the human face can be: in this sense alone, figure.” Blanchot makes the another bold observation that “prophecy is a living mimicry. Jeremiah does not content himself with saying: you will be bent under the yoke; he gets hold of some cords and goes under a wooden yoke, a fire yoke. Isaiah does not just say: do not count on Egypt, its soldiers are conquered, taken, led “barefoot, bare-bottomed,” rather he himself takes off his sack and sandals and goes naked for three years. The prophet brother of Ahab demands that a man strike and mutilate him in order better to portray the verdict he wants the king to understand. It tells us that the things are all literal. We are unable to escape from the overwhelming meaning that chases us always, “as a present in absence, speaking in silence.” Prophet speaks such a way as to shackle everyone in an impossibly of escaping, “If they burrow down into Sheol, my hand will seize them; if they rise up to the heavens, I will make them come down; hidden under Carmel, already I find them there; if they think to take refuge in the deepest depths of the seas, there 1 make them bitten by the Serpent.”
The prophetic speech comes down with such a force to interrupt our life and to hear what is laid before. It seizes every movement and rest and makes ‘death vain and nothingness sterile.” This force makes us hear the impossible, and in this hearing, to “awaken us to ourselves.”
Still, prophet falls short​ in becoming a messiah. He can only prepare the way for the Messiah. Prophet’s vision sees Messiah but not see like a Messiah. TheProphet is unable to heal the wounds. As Harold Bloom says, “The Prophet does not heal the wounds he only exacerbates.” Another problem with the prophet is that his concern is to build an ethical mansion. He acts like a mason. Mason looks where he can place a brick while a carpenter looks where he can place a door and a window. So the Messiah must be a carpenter. It is where the Messiah departs from the Prophet. It is where Jesus departs from John the Baptist.

Against Binaries

One of the greatest understandings I ever had of salvation came from Nagarjuna . Nagarjuna says, “as long as you are capable of distinguishing between Moksha and Samsara, you are in Samsara.” Salvation is a situation where you know that the thin line of separation that existed between things have evaporated. Salvation is possible, perhaps only when we ease all the binaries that are binding us. Fall of humanity must be defined as a fall into two possibilities of one reality. We are always confronted with an either/or. Is there a way to embrace all the possibilities of a reality ? At least is there a way to not be in binary?
What are the stifling binaries we are confronting every day? These are the monstrous dualism we see around: Body/mind, man/woman, young/old, self/other, pure/impure, part/whole, Being/being. These are the categories that prevent us from achieving the wholeness we destined to achieve. The value of sacraments lie in abolishing the binaries: Baptism makes everyone children, marriage makes man and woman of one body. Philosopher Julia Kristeva appreciates this sacramentality of religion. She recommends, In Strangers To Ourselves, that “we surmount the theocratic dualisms of pure and impure, Saved and damned, native and stranger; for she argues, such dualisms lead to sacrificial scapegoating and war. The big work of our civilisation is to fight this hatred – without God.”
Our identities become a slavery when they confine us to a category diametrically oppose to another category. It is something Susan Sontag, a hugely influential writer, senses. She writes, ” The young-old polarisation and the male-female polarisation are perhaps the two leading stereotypes that imprison people.” This polarisation denies us two ways of perceiving and feeling and constrain us to single cottages of existence stitched with safety pins. When our fluid existence is intransigently flattened into a label, it becomes a violence to another mode of living. Sontag resist this stereotyping because of its inherent violence, ” the values associated with youth and with masculinity are considered to be the human norms, and anything else is taken to be at least less worthwhile or inferior. Old people have a terrific sense of inferiority. They’re embarrassed to be old. What you can do when you are old and what you can do when you are young is as arbitrary and without much basis as what you can do if you’re a woman or what you can do if you’re a man ”
when the word continues to divide itself along racial lines, nationality, religion and culture , we have to grasp the fact they are inventions made to exclude others. Binaries are exclusions. Sontag turns against this exclusive nature of binaries, ” For people to understand themselves in this way seems to be very destructive, and also very culpabilizing. These stereotypes of thought versus feeling, heart versus head, male versus female were invented at a time when people were convinced that the world was going in a certain direction – that is toward technocracy, rationalisation, science, and so on – but they were all invented as a defence against Romantic values.”
Derrida attacks the insidious predicament of binaries. As a poststructuralist, Derrida condemns the belief that all the binaries are natural. Derrida’s Point is that they are imposed and they are the reasons of hierarchies. Light is before dark and right is before left because they are inherent in a given structure of a given culture is the idea that light is better than dark and right is better than left. This is absurd and this is a human construct. Derrida thinks that by destroying the hierarchy, we can erase the line between the binary oppositions.
In his essay “The Restricted to General Economy” he emphasizes that a “master” cannot exist without a “slave” and that in some sense because a slave is no longer bound by the responsibility to maintain life like a “master” he is actually a “master” while the “master” becomes a “slave” to those things that maintain life! He goes even further by showing that these binary oppositions are absurd because you would never understand master without slave, white without black, light without dark, etc.
Derrida uses ‘deconstruction’ to expose the wrongful preconceptions and contradictions buried in our use of language. Smith defines deconstruction as “a deeply affirmative mode of critique attentive to the way in which texts, structures and institutions marginalise and exclude ‘the other’, with a view to reconstructing and reconstituting institutions and practices to be more just”. Along with deconstruction Derrida uses another concept,’ presence ‘ which means “what is most real, true or important is what is most Present.”Most language will speak of generic human as “he” For Derrida, this Signifies that the language has horribly fallen into the trap of believing that there is certain ‘ideal’ that must be followed. In this case, masculinity would be the Ideal over against femininity. This is absurd according to him. There is no concept of “he” if not for the equal and opposite “she.” Therefore , masculine pronoun as the ideal pronoun signifies a mistaken concept of “presence.”
According to Laruelle The Real which is also the One is an instance which is beyond the dichotomy of Matter and Idea, beyond the dichotomy of Body and Mind. Laruelle renounces the philosophy of Hegel which progresses on the confrontation between thesis and antithesis. Laruelle knows that nothing good will ever come from confronting its own anteriority.
By seeking to destroy binaries and dualisms, we don’t annul the difference that exists between man and woman or body and mind. Dual is acceptable because it provides an avenue for thinking about two-ness without resorting to relationship. What is not acceptable is a binarical nelahonship which glorifies one at the expense of the other. According to Laruelle twoness is overcome by oneness; the transcendental is overcome by immanence.
Hardt and Negri sensed the calamity that lurks through a unity that is created by the working of binaries,” The old three part dialectical, which would make a unity of two conflicting subjectivities will no longer work. Its claims of unity and integration at this point are just false promises.” Mao’s One becomes two is also deplored by Deleuze as ” the most classical and well rejected, oldest, and wearist kind of thought.”
When we speak against binaries, we are speaking against the grand narratives that have fixed things forever and have sculpted the formation of two. All these fixations have done a lot of harm, they have made us forget the flux we are in. they have denied us the changing propositions that we need to acquire. Even God changes, He/she laughs away her tears.
How can we be a whole? or more than a whole? This prose poem by Anne Carson may be of help:
“It was a blue winter evening, the cold bit like a wire. Isaiah laid his forehead on the ground. God arrived. Why do the righteous suffer? said Isaiah. Bellings of cold washed down the Branch. Notice whenever God addresses Isaiah in a feminine singular verb something dazzling is about to happen. Isaiah, what do you know about women? asked God. Down Isaiah’s nostrils bounced woman words: Blush. Stink. Wife. Fig. Sorceress— God nodded. Isaiah goes home and get some sleep, said God. Isaiah went home, slept, woke again. Isaiah felt sensation below the neck, it was a silk and bitter sensation. Isaiah looked down. It was milk forcing the nipples open. Isaiah was more than whole. I am not with you I am in you, said the muffled white voice of God. Isaiah sank to a kneeling position.”