പക്ഷികളും ഞാനും

1

ഞാൻ പക്ഷികളെ സ്നേഹിക്കുന്നു,

അവരുടെ വിചാരരഹിതമായ മൗനത്തെ.

പക്ഷികളെപ്പോലെ,

പറക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയെ ഓർക്കാനും

നടക്കുമ്പോൾ ആകാശത്ത ഓർക്കാനും

എനിക്കാവുന്നില്ല.

പേടികളെ ഒരു മരച്ചില്ലയിൽ മറന്നുവെയ്ക്കാൻ

പ്രണയങ്ങളെ തുവലുകളാക്കി പറത്തിവിടാൻ

ഞാൻ പരാജയപ്പെടുന്നു.

പക്ഷികളെപ്പോലെ,

ഒരു തീരത്ത്

അലക്ഷ്യമായി

ആരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ

തികച്ചും നിരാലംബനായി

മരിച്ചു കിടക്കാൻ

ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നു.

2

ദേശാടന പക്ഷികളെ പിൻതുടർന്നാണ് എന്റെ വഴികളെല്ലാം തെറ്റിയത്

മുറ്റത്തെ മൈനയെ തിരിഞ്ഞുനോക്കിയതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പേരുണ്ടായത്

കാക്കകളെ വെറുത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിരൂപനായത്

കുരുവികളോട് കൂട്ടുകൂടിയതോടു കൂടി ഞാൻ ഏകാകിയുമായ്

എങ്കിലും,

ദൂരേക്കു പറക്കുമ്പോഴാണ് അടുത്തുള്ളവ

നമ്മുടേതാകുന്നതെന്ന് അവരെന്നെ പഠിപ്പിച്ചു

നമ്മുടേതല്ലാത്തതു കൊണ്ടാണ് ആകാശം

നമ്മളെ നിരസിക്കാത്തതെന്നു പറഞ്ഞു

പക്ഷെ,

മഴയെ, മഴയെ മാത്രം പേടിക്കുക

മഴയിൽ പെയ്തിറങ്ങുന്ന തൂവലുകളെല്ലാം

ചിറകുകളെ തിരയുന്ന മരണമാണ്

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s