ഒരു പുഴ

നീ ഒരു പുഴയാണ്
നീ ഒഴുകികൊണ്ടിരിക്കുന്നു,
എപ്പോഴും പുതിയതായി.
ഹിരാക്ലിറ്റസ് പറയുന്നു:
നമ്മൾക്കൊരിക്കലും ഒരു പുഴയിൽ
രണ്ടു തവണ ചാടാനാവില്ലെന്ന്
രണ്ടാമത് നമ്മൾ ചാടിയാൽ അതൊരു പുതിയ പുഴയിലേക്കായിരിക്കും
പുഴ മാറിപ്പോകുന്നു
ഇന്നലത്തെ പുഴ ഇന്നില്ല
അതുകൊണ്ട്‌ ഇന്നത്തെ നിന്നിൽ
ഇന്നലത്തെ നീ ഇല്ലാത്തത്
എത്ര എളുപ്പത്തിൽ നീ ഇന്നലത്തെ പരിഭവത്തെ
മായിച്ചു കളയിന്നു!
ഇന്നത്തെ ചിരിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു!
അങ്ങനെ നീ കരയാതെ കരയുന്നു
പ്രണയിക്കാതെ പ്രണയിക്കുന്നു
വെറുക്കാതെ വെറുക്കുന്നു
പരസ്യമായ നിന്റെ രഹസ്യമെല്ലാം
പിന്നയും രഹസ്യമാകുന്നു
നിന്റെ അടുപ്പം
ഏറെ വിദൂരമാകുന്നു.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s